TÜZÜK

ULUSLARARASI TEKNOLOJİK, EKONOMİK VE
KÜLTÜREL İLİŞKİLER BİRLİĞİ
( USTEK )

TANIM MADDE-1: Bu statü, 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre kurulan ” Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği (USTEK)”nin statüsünü ve çalışma düzenini belirler.KISALTMALAR

MADDE-2: Bu statüde kullanılan kısaltmalar ve anlamları aşağıdaki gibidir:
Birlik: Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği,
Genel Kurul: Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği Genel Kurulu,
Genel Sekreter: Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği Genel Sekreteri,
Kurullar: Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim
Müşavirlikler: Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği, Birlik Kararı ve statüsü İç Yönetmelik ile belirlenecek edilecek olan Dış İlişkiler Müşavirliği, Hukuk Müşavirliği, Basın Müşavirliği ve Mali Müşavirlik,
Komisyonlar: Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği bünyesinde Birlik Kararı ve statüsü iç yönetmelik ile belirlenecek olan”Bilim ve Teknoloji Komisyonu”, “Ekonomi Komisyonu”, “Eğitim ve Kültür Komisyonu”, “İnsan Hak ve Hürriyetleri Komisyonu”, “Sosyal- İnsani İlişkiler ve Dayanışma Komisyonu”, “Ar-Ge Komisyonu”, “Kadın, Aile ve Gençlik Komisyonu”, “Mali ve İdari İşler Komisyonu”,
Kurucu : Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği’ni kuran gerçek kişiler,
Üyeler: Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği’ne üye olan Gerçek ve/veya tüzel kişiler,
Temsilci: Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği Genel Kurulu tarafından Birliği temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişiler,
Divan: Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler
Birliği Genel Kurul Divanı
Sekretarya: Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği Sekretaryası, İdari İşlerin Yürütüldüğü ve her türlü yazışmaların Yapıldığı Merkez Ülke Ofisi
Merkez Ülke: Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği Merkezi’nin bulunduğu ülke Türkiye.
Ev Sahibi Ülke: Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği Genel Kurulu’na, Birlik Toplantılarına veya Birliğin diğer faaliyetlerine ev sahipliği yapan Ülke.

BİRLİĞİN ADI

MADDE-3:
a-Birliğin Türkçe Adı, Uluslararası Teknolojik, Ekonomik Ve Kültürel İlişkiler Birliği”
b-Birliğin Türkçe Kısaltılmış Adı: “USTEK”dır.

BİRLİĞİN MERKEZİ

MADDE-4: Birliğin Merkezi “Türkiye (Ankara)” dir.

BİRLİĞİN LOGOSU

MADDE-5: Birliğin logosu, Mülki idare amirliğinden izin almak şartıyla yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

BİRLİĞİN DİLİ

MADDE-6: Birliğin Dili; Türkçe’ dir.Uluslar arası yazışmalarda İngilizce kullanabilir.
Birlik, resmi yazışmalar dışında tanıtım, iletişim ve koordinasyon gibi amaçlarla diğer dünya dilleriyle de yayınlar ve yazışmalar yapabilir.

BİRLİĞİN ORGANLARI

MADDE-7: Birlik,aşağıda sıralanan ana organlardan oluşur:

7.1- Genel Kurul
7.2- Yönetim Kurulu
7.3- Denetleme Kurulu

Birlik, faaliyetlerini bu organlarla yürütür.
Bu organlar dışında kalan birim ve organların yapıları, faaliyetleri, asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi ve bütçeleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

BİRLİĞİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE-8: Birlik; Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter tarafından Birlik unvanı üzerine atılacak müşterek imza ile statü çerçevesinde geniş manada temsil ve ilzam edilir.

BİRLİĞİN AMACI

MADDE-9 : Birliğin Amacı:”Kazanç paylaşma amacı dışında ve kanunlarla yasaklanmamış olmak koşulu ile teknolojik, ekonomik ve kültürel konularda uluslararası düzeyde dünya ülkeleriyle işbirliğini geliştirmek, karşılıklı olarak yeniliklerden yararlanmak ve başta Türkiye olmak üzere dost ülkelerin kalkınmasına katkı sağlamak” tır. Birlik, amacı doğrultusunda görsel, basılı ve süreli yayınlar yapar, tanıtır, yönetir..İlgili mevzuat kapsamında gerekli izinler alındıktan sonra Üniversite, okul, kreş gibi eğitim ve öğretim kurumları açar. Bilim ve teknoloji konusunda deneyimli Akademisyen üyelerle, topluma faydalı projeler hazırlar ve faaliyete geçirir, ekonomi dalında iç ve dış ticaret ve mali fînans gibi sanayinin temel alanlarında yer alır, teşvik eder ve ihracat yapan şirketlere destek verir. Teknolojik, ekonomik ve kültürel konularda dünya ülkeleriyle işbirliği yapmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

BİRLİĞİN FAALİYETLERİ

MADDE-10- Birlik, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
Teknolojik gelişme, rekabet hukuku, bilimsel ve tanıtım alanlarında projeler geliştirir, ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda gerekli gördüğü kişiler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunur,
Teşebbüslerin pazar potansiyelinden yeterince yararlanabilmeleri için ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar,
Araştırma merkezleri ve üniversiteler ile teknolojik gelişme, rekabet hukuku alanlarında tanıtım programları uygular, projeler geliştirir ve uygular,
Araştırmacıların eğitimini teşvik eder ve maddi katkıda bulunur,
Teşebbüslerin rekabet ve ticaret alanında ortak politikalarının araştırılması, geliştirilmesi ve tanıtımını yapar,
Birlik, statüsünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek için uluslararası faaliyette bulunur ve Yurtdışında temsilcilikler açar,
Yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve faaliyetlerine katılabilir,
Her ülkede, yetkili kuruluşlar nezdinde deneyim sonucu eksikliklerin tespit edildiği hususları yeniden gözden geçirerek, ekonomik, hukuk, ticaret, kültürel ve sosyal alanlarda teknik konulardaki düzenlemeleri iyileştirici çalışmalar yapar,
Çalışma grupları oluşturur, bu gruplara katılır, eğitim çalışmaları düzenler. Eğitim amaçlı günler, sempozyumlar ve etkinlikler düzenleyerek, ekonomik, hukuk, ticaret ve teknik konulardaki bilgileri artırır, birlik içerisinde ekonomi, kültürel ve sosyal alanlarda birimler oluşturarak çalışmalarını daha da etkinleştirir,
j) Birlik, kendi alanında sahip olduğu hak ve bilgiler konusunda düzenli olarak güncelleştirilen diplomatik, idari ya da hukuki durumları takip eder,
k) Her üyenin elde etmiş olduğu bilgileri, yargı kararlarını ve karşılaşmış olduğu engelleri belgeleyerek, Birlik üyelerinin ve gerektiğinde Birliğe üye olmayan kişilerin hukuki, ticari, ekonomik ve teknik konularda görebilecekleri zararları ve bunların yaptırımlarının araştırmalarını sağlar,
1) Kişi ve kuruluşlara, hukuki, ticari, ekonomik, kültürel, sosyal ve teknik konulardaki, hakların alınması, devredilmesi, kullanılmasına izin verilmesi ve korunması konusunda tavsiyelerde bulunur.
m) Fikri, sınaî, ticari ve teknik haklar ile taşınır ve taşınmaz mallar edinir., arazi satın alır ya da kiralar ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunur, hatıra ormanı yapılmasına katkıda bulunur.
n)Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını araştırır, düzenlemeleri inceler, öneriler getirir,
o) İthalatta haksız rekabet hallerinden damping ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olacağı haksız rekabete karşı bir üretim dalının korunması ve/veya piyasanın bozulmasının önlenmesini araştırır, düzenlemeleri inceler, öneriler getirir,
p) İç ve dış ticaret, mali piyasa, finans, rekabet gücünün artırılması ve korunması, hukuki, ekonomik, kültürel, sosyal ve teknik politikalar konusunda çalışmalar yapar,
r) Amacına uygun görsel, süreli ve basılı yayınlar yapar, tanıtır ve satar,
s) Genel Kurulda karar alarak vakıf, şirket ve iktisadi işletmeler kurar, kurulanlara katılır ve bu kuruluşlarla iş birliği yapar, ortak projeler geliştirir, üretir, teşvik eder. Bu yolla kurulan ya da kurulmuş olanlara katılan kuruluşlardan; kar, ortaklık payı gibi her ne ad altında olursa olsun elde edilecek gelirler, yine Birliğin amacını gerçekleştirmek için kullanılır,
t) İlgili mevzuat kapsamında gerekli izinler alındıktan sonra amacına uygun yaygın eğitim faaliyetlerinde bulunabilir, kurslar açar. Kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirir veya destek verir.
u) “Kalifiye İnsan Gücü”nü temin eder, yetiştirilir ve toplumun hizmetine sunar.
v) İlgili mevzuat kapsamında gerekli izinler alındıktan sonra Birlik bünyesindeki Eğitim kurumlarında okuyan öğrenciler ile çalışan, araştırma yapan öğretim elemanı, yönetici ve personeline kreş, konut, kamp, tatil köyleri, Kültür Merkezleri, Sağlık Tesisleri, Misafirhaneler, Yemekhane, Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri kurar, işletir veya işlettirir,
y)sportif faaliyetlerde etkin çalışmalar yapabilir.
z)Ulusal ve uluslararası fuarlar, seminerler, paneller, konferanslar, sempozyumlar vb. toplantılar düzenler, gezi ve seyahatler tertip eder, birliğimizin amacına hizmette bulunanlarla, Türkiye’ye ve dost ülkelere faydalı hizmetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara ödüller verir; kültür dünyamıza eserler kazandırmak için edebi ve mesleki yarışmalar düzenler, kültür dünyamızla ilgili filmlerin çekilmesi ve oyunların sahnelenmesini teşvik edici girişimlerde bulunu veya bizzat organize eder. Ulusal ve uluslararası alanda; ülkeler arası kültür zenginliklerini ortaya çıkarmak, halklar arası birlik ve dayanışma alanında çalışmalar yapmak amacıyla kültür platformları oluşturur, faydalı olduğuna karar verilen kültür ve sanat alanındaki çalışmalara destek olur. Başta Türkiye olmak üzere dünyada meydana gelen afetlerden, savaşlardan zarar görenlere, şehit ailelerine, muhtaçlara, yetim ve yoksullara, fakirlere, özürlülere gerektiğinde ulusal veya uluslar arası hayır kurumlarıyla da işbirliği yaparak maddi ve manevi yardımlarda bulunur, bulunulmasına aracılık eder,

BİRLİK ÜYELİĞİ

MADDE-11: Teknolojik, ekonomik ve kültürel alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Birlik amaçlarını benimsemiş olan, kâr amacı gütmeyen, şiddete bulaşmamış, hiçbir dış otoriteden emir almayan, Birlik üyelerinden en az iki üyenin referansını alan, adli sicili temiz olan her işadamı, akademisyen ve gazeteci-yazarlar bu Birliğe Üye olabilir. Ayrıca; bilim dallarında ve insan hakları alanında eser, araştırma ve buluşlarıyla temayüz etmiş, etkin ve uzun soluklu katkılarıyla bilinen ve saygınlığı ile büyük halk kitlesinin sevgi ve teveccühünü kazanmış kanaat önderleri ve/veya tüzel kişiler de üye olabilir.

BİRLİK ÜYELİĞİNE KABUL

MADDE-12. : Üyelik müracaatında bulunanların, üyelik şartlarını yerine getirip getirmediği Birlik tarafından tespit edilir.
Talep Birlik tarafından uygun bulunduğu takdirde, Yönetim kurulu kararıyla üyeliğe kabul edilirler ve 30 gün içinde kendilerine yazılı olarak posta veya internet (e-mail) aracılığıyla bildirilir
Birlik tarafından üyelik başvurusu reddedilenler üyeliğe tekrar müracaat için üç yıl beklemek zorundadır.
Üyeliğe kabul edilenler onay tarihinden itibaren birlik üyesi sayılır ve diğer üyelerin sahip olduğu bütün haklara sahip olur.
Üyelerin ödeyecekleri aidatlar, Genel Kurul tarafından belirlenir.

ÜYELERİN HAKLARI

MADDE-13:
a)Oy kullanma
b)Birlik organlarına seçilme,aday gösterme, aday gösterilme
c- Birliğin bütçe ve faaliyetlerinden haberdar olma,
d- Genel Kurul’da ve görevli olduğu Birlik Organlarında hazır bulunma ve görüşlerini açıklama,
e- Birlik faaliyetlerine katılma,
f- Yeni üye kabulleri ile ilgili görüşlerini ifade etme hakkına sahiptir.

ÜYELERİN SORUMLULUKLARI

MADDE-14: Her üye,statü hükümleri çerçevesinde;
a- Genel Kurul Toplantılarına katılma,
b- Birlik üyelik kriterlerini sürekli muhafaza etme,
c- Seçildiği organ faaliyetlerine iştirak etme,
d- Birlik iç huzurunu koruma,
e- Birlik faaliyetlerine katılımda kendi masraflarını karşılama,
f- Yıllık aidat ödeme,
g- Talep halinde birlik faaliyetlerinin koordinasyonu çerçevesinde kendi aktiviteleri ile bilgileri gecikmeden sağlamak yükümlülüğündedir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE-15: Statü hükümleri çerçevesinde;
a- Her üye, Birlik’e yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek şartıyla Birlik Üyeliğinden ayrılabilir.
b- Ayrılan üye, ayrılma tarihine kadar olan aidat borcunu ödemekle mükelleftir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE-16: Statü hükümleri çerçevesinde;
a- Üyelik şartlarını kaybetmek,
b- Birlik organlarındaki görevini kötüye kullanmak,
c- Birlik içi barışı ihlal etmek, Birliğe karşı hasmane tavır almak,
d- Birlik gaye ve maksatlarına zıt davranış ve açıklamalarda bulunmak,
e- Birliğin manevi şahsiyetini rencide edici davranışlarda bulunmak,
f- Yazılı uyarıya rağmen iki dönem üst üste aidat borcunu ödememek,
g-Mazeretsiz olarak üst üste üç defa Genel Kurul toplantılarına katılmamak,
Maddelerinden birine dayanarak, hakkında üyelikten çıkarmayı gerektiren sebeplerden biri sabit olan üyenin durumu, Birlikçe yazılı olarak kendisine bildirilir ve 30 gün içinde yazılı savunma istenir.
Bu süre içerisinde savunmasını vermezse ya da vermiş olduğu savunma yeterli görünmezse veya sorumluluklarını yerine getireceğine dair bir kanaat oluşmazsa, yönetim kurulunun önerisi ve Genel Kururun uygun bulması halinde üye, üyelikten çıkarılır. Çıkarılan üye, ayrılma tarihine kadar tahakkuk etmiş aidat borcunu ödemekle mükelleftir.

GENEL KURULUN YAPISI

MADDE-17: Genel Kurul, Birlik üyelerinden oluşan en yetkili organdır. Genel Kurul; Birliğe Kurucu Üye sıfatıyla iştirak eden üyelerle, sonradan üyeliğe kabul edilen üyelerden oluşur
GENEL KURUL TOPLANTISI

MADDE-18:

Genel kurul, birliğin en yetkili karar organı olup; birliğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya birlik üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Genel Kurul Toplantıları, gündemde başka bir yer belirtilmediği takdirde birlik merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

ÇAĞRI USULÜ

MADDE-19: Yönetim kurulu, birlik tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya birliğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURULUN YETKİLERİ

MADDE-20: Genel kurulun yetkileri şunlardır:
a- Birliğin genel politikasını, temel stratejisini, vizyon ve misyonunu belirlemek.
b- Birlik organlarının asıl ve yedek üyelerini Seçmek ve Gerekli gördüğünde görevden almak,
c- Birlik statüsünü ve iç statüyü değiştirmek,
d- Genel Kurul Başkanlık Divanını seçmek.
e- Yönetim Kurulu’nun teklif ettiği üyelik müracaatlarını nihai olarak değerlendirmek karara bağlamak,
f- Şube ya da temsilciliklerin açılmasına, lüzumlu bulunduğu takdirde kapatılmasına karar vermek,
g- Birliğin amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayacak tarzda faaliyet gösteren şubeleri feshetmek, temsilcileri azaltmak,,
h-Müşavirleri Seçmek ve Gerekli gördüğünde görevden almak,
i- Birlik organlarının faaliyetlerini değerlendirmek, hesapları incelemek, Birlik Yönetim Kurulu’na ibra etmek ya da görevden almak.
k-Bir sonraki yılın genel faaliyet planını görüşüp karara bağlamak.
l-Yıllık aidat miktarını belirlemek.
m- Birliğin fesih ve tasfiyesine karar vermek, mevzuatın ve statünün kendisine yüklediği diğer görevleri yerine getirmektir,
n- Birliğin, Kamu görevlisi olmayan üyelerine verilecek ücreti ile huzur hakkı ve görevlendirilecek üyelere ödenecek gündelik, aylık ve yolluk miktarını tespit etmek,
r-Birlik Yönetim Kurulunca hazırlanan birlik bütçesinin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

GENEL KURUL GÜNDEMİ

MADDE-:21: Genel Kurul Toplantı Gündemi, Birlik Yönetim Kuruluca önceden hazırlanarak çağrı ile birlikte üyelere gönderilir. Genel Kurul Toplantısında, yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul, gündemdeki sırayı değiştirebilir.

GENEL KURULDA OY KULLANMA USULÜ

MADDE-22: Her üye, bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanır. Üyeyi ilgilendiren hukuki işlem veya uyuşmazlık konusu oylanırken, o üye oy kullanamaz. Oylama; Divan Başkanlığı’nın kararına göre, el kaldırmak suretiyle açık usulle ya da kapalı zarf kullanarak gizli usulle yapılır.

GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

MADDE-23: Genel Kurul Toplantısı, çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde Birlik Merkezi mevzuatına göre Birlik merkezinde veya en geç 15 gün önceden belirtilen yerde yapılır. Genel Kurul Toplantısına katılacak olan üye, salon girişinde düzenlenen listede isminin karşısını imzalar. Toplantı yeter sayısının sağlanıp sağlanmadığı Birlik Yönetimi tarafından bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, Genel Sekreter veya bir Birlik üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, en az bir Başkan yardımcısı ve bir Kâtipten oluşan Divan seçilir. Toplantının yönetimi, Divan Başkanı’na aittir. Divan Başkanı, toplantı düzenini sağlar. Konuşmacıları sürelerini de belirleyerek kürsüye çağırır, müdahaleleri sınırlandırır, tartışmaları sona erdirir, soruları oylamaya sunar ve oylama sonuçlarını ilan eder. Divan üyeleri, Kâtip Üye tarafından tanzim edilen toplantı tutanağım Başkan ile birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Birlik Yönetim Kuruluna verilir.

GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE-24: Genel kurul toplantıları, statüde aksine hüküm olmadıkça, Birlik merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve birliğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI KARAR SAYISI

MADDE-25: Genel Kurul;katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun,tüzük değişikliği ve Birliğin feshi hallerine ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.;çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve birliğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

YÖNETİM KURULU’NUN YAPISI VE GÖREV SÜRESİ

MADDE-26: Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarafından, birlik üyeleri arasından seçilecek 5 asıl (1 Başkan, 1 Başkan Vekili,1 Başkan yardımcısı, 1 Genel sekreter, 1 sayman), 5 yedek olmak üzere toplam 10 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri, üç yıllık süre için seçilirler. Süre bitiminde isteyenler, yeniden aday olabilir. Başkanın bulunmadığı durumlarda Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Toplantılarına Başkanlık eder.

BİRLİK YÖNETİM KURULU’NUN SEÇİM ESASLARI

MADDE-27: Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olmak isteyen her Genel Kurulu Üyesi, seçimin yapılacağı Genel Kurul Toplantısından en az otuz gün önce Birlik Merkezi’ne ulaşacak şekilde yazılı olarak Yönetim Kurulu’na başvurur. Tüm adayların yazılı olduğu liste Genel Kurul çağrısı ve gündemi ile birlikte üyelere gönderilir. Genel Kurul Üyeleri, Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan ve üzerinde adayların adı, soyadı ve ülkesi yazılı olan oy pusulalarından 5 asıl, 5 yedek olmak üzere toplam 10 aday seçerler. Oy kullanımında statü şartlarına uygun olmayan oy pusulaları ile yirmi beş adaydan fazlasının işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılır. Oylama sonunda en çok oy alan 5 aday asıl üye, takip eden 5 aday ise yedek üye olarak belirlenir. Eşit oy alan adaylar, Divan Başkanlığı’nca seçimin yapıldığı aynı toplantıda Genel Kurul huzurunda yapılacak kur’a ile elenir. Herhangi bir nedenle üyeliği sona eren asıl üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye Birlik Yönetim Kurulu’nda göreve davet edilir.

BİRLİK YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-28: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri şunlardır:
a- Birliği üçüncü kişilere karşı temsil etmek,
b-Genel Kurul kararlarını uygulamak,
c-Birlik ruhunu korumak,
d-Birliğin icra organı sıfatıyla, kuruluş gaye ve maksatları ve genel politikası istikametinde Birlik faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve bunları icra etmek,
e- Üyeler arasında; bilgi, tecrübe ve görüş alışverişini sağlayarak Birlik gayesi çerçevesinde ortak refleksler geliştirmek ve kurumsal kazanımlar sağlamak maksadıyla sürekli veya geçici komisyonları, özel çalışma gruplarını kurmak, kaldırmak veya üyelerini değiştirmek,
f-Gündemindeki konuları ilgili komisyonlara havale etmek, çalışmalarını izlemek,komisyon ve çalışma gruplarının proje ve programlarını ve sonuç raporlarını görüşüp uygun bulursa onaylamak, yayınlamak; bu kazanımlar istikametinde Birlik; ilgili alanında Sosyal, Kültürel ve ekonomik istikrar ve huzura katkıda bulunmak
g- Diğer kültür gruplarıyla iletişim kurmak,
h-Dünya gündemini ve Birlik ilgi alanlarındaki gelişmeleri ve kriz bölgelerini izlemek, değerlendirmek ve gelişen durum ve değerlendirmelere göre gecikmeye mahal vermeden ortak tavır belirlemek, projeler geliştirmek, gereken inisiyatifi almak, gerek duyulduğunda izleme komiteleri kurmak,
i- İhtilaflı Bölgelerde arabuluculuk yapmak, barışa katkı sağlamak,
j- Üyeler arasında olabilecek anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak,
k- : Üyelik müracaatında bulunanların, üyelik şartlarını yerine getirip getirmediği Birlik tarafından tespit edilir.
Talep Birlik tarafından uygun bulunduğu takdirde, üyelik talebi onaylanır ve 30 gün içinde üyeye yazılı olarak posta veya internet (e-mail) aracılığıyla bildirilir
l- Toplantının yeri, zamanı ve gündemini hazırlayarak Genel Kururu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,
m- Genel Kurul’a yıllık faaliyet raporu ile hesap durumunu ve bir sonraki yönetimin genel çalışma planını sunmak,
n- Her Genel Kurul toplantısı sonrasında sonuç bildirisi önermek,
o- Birlik iç statüsünü ve ilgili mevzuatı hazırlamak, Birlik Mevzuatında yapılacak her değişikliği ve değişiklik tekliflerini gecikmeden üyelere bildirmek
p- Şube kuruluşunda veya Temsilciliklerde görev alacak üyeleri belirlemek,
r- Birlik için gerekli bulduğu takdirde, her türlü ticari şirket ve işletmeyi kurmaya veya kurulu bir şirketi devir almaya, taşınmaz malları satın almaya, satmaya, hibe ve her türlü tahsisi kabul etmeye, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmeye veya kaldırmaya karar vermek,
s- Birlik personelinin özlük haklarını belirlemek,
t- Birliğin gelecek döneme ait bütçesini hazırlayarak genel kurula sunmak,
u- Yılda iki defa toplanır.

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birini kabul etmesi halinde, re’sen ” Danışman” olarak görevlendirebilir.
Ayrıca katıldığı takdirde Kurul, Müşavirlik veya Komisyon toplantılarına Başkanlık eder.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE ÇAĞRI USULÜ

MADDE- 29: Birlik Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa toplanır. Olağan toplantıların yer ve tarihleri Birlik Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Bu tarih, gerektiğinde Birlik Üyelerinin görüşleri alınarak Genel Sekreter’ce değiştirilebilir. Birlik Toplantıları, her yıl biri Merkez Ülke olmak üzere herhangi bir Ülkede yapılabilir. Genel Sekreter’in teklifi veya Birlik Üyelerinin yarısının başvurusu üzerine, Birlik Yönetim Kurulu olağanüstü toplanır. Gecikmesinde mahzur olan durumlarda Birlik, elektronik posta yöntemiyle on-line karar alabilir. Bu kararlar ilk Birlik toplantısında, yazılı hale çevrilerek üyelerce ayrıca onaylanır.

YÖNETİM KURULU KARARLARI

MADDE-30: Birlik, asıl üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Eşit oy alan kararlar, tekrar müzakereye rağmen yine çoğunluk sağlanamazsa artık reddedilmiş sayılır.. Oylamalar, Birlik Yönetim Kurulu kararıyla, el kaldırmak suretiyle açık usulle ya da kapalı zarf kullanarak gizli usulle yapılır.

GENEL SEKRETER

MADDE-31: Genel Sekreter, birlik adına yapılan temaslarda, iştirak edilen bütün toplantılarda ve üçüncü kişiler nezdinde Birlik Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte en üst düzeyde temsil eder.

GENEL SEKRETER’İN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-32 Genel Sekreter’in görevleri şunlardır:
a- Birlik içinde ve Birlik organlarının görevlerinin icrası amacıyla tüm üyeler
arasında koordinasyonu sağlamak,
b- Birliğin Olağan ve Olağanüstü toplantıya tarih, gün, saat ve yerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunmak, onaydan sonra bütün üyelere duyurmak,
c- Genel Kurul ve Birlik Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlan takip ve icra etmek,
d- Katıldığı takdirde Komisyon Toplantılarına başkanlık yapmak,
e- Birlik Yönetim Kurulu ile diğer Birlik Organları arasındaki işbirliğini düzenlemek ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak,
f- Gerek gördüğünde; belli konularda genel tercihleri belirlemek maksadıyla üyeler arasında yazılı ya da on-line referandum yapmak,
g- Konsey Toplantı Gündem Taslağını Koordine etmek,
h- Gerektiğinde Birlik Yönetim Kurulu Başkanı ile mutabakat sağlayarak konu ile ilgili kişileri Birlik toplantılarına davet ederek görüş ve bilgi alışverişinde bulunulmasını temin etmek,
i- Birliğin kararları ve Birlik faaliyetleriyle ilgili olarak Birlik tarafından kabul
gören tercihler istikametinde, sözlü ve yazılı açıklamalar yapmak,
j- Birlik ile ilgili yazışmaları yapmak,
k- Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel ile İdari (ofis) ve Yardımcı Hizmetlerde çalışacak personeli göreve almak veya görevine son vermek,

DENETLEME KURULU

MADDE-33:Denetleme Kurulu’nun Yapısı: Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından Birlik Üyeleri içinden 3 yıl için seçilen üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Üyeler yaptıkları ilk toplantıda, kendi aralarından bir Başkan ve iki Başkan Yardımcısı seçerler. Asıl üyeliklerde herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde; sırası ile en çok oy alan yedek üye Denetleme Kurulu’nca göreve davet edilerek kurul tamamlanır. Keyfiyet, en geç bir hafta içinde Birlik Yönetimine bildirilir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE-34: Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır;
a- Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun toplantılarıyla paralel periyotlarla toplanarak birlik çalışmalarını denetler.
b- Yönetim kurulu, Denetleme Kurulu’nun istediği her türlü bilgi ve belgeyi denetime açmak zorundadır.
c- Denetleme Kurulu, Birlik çalışmalarının; yasalar, birlik statüsü ve iç statü hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu; harcamaların, muhasebe usullerine göre yapılıp yapılmadığını, tahsis doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını denetler. Gerektiğinde Birlik toplantılarına katılır.
d- Denetleme sonuçlarını, en az altışar aylık raporlar halinde düzenler. Birlik Yönetimine ve toplanıldığında Genel Kurul’a sunar.
e- Denetleme Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını katılan üyelerin çoğunluğu ile alır.
f- Oylamalar, açık ya da kapalı zarf kullanarak gizli usulle yapılır,
g- Denetleme Kurulu üyeleri çekimser oy kullanamazlar.
h-Birliğin iç denetimi denetleme kurulu tarafından yapılır.

GELİRLER

MADDE-35-: Birliğin başlıca gelirleri şunlardır;
a)Üye aidatları,
b)Yardım ve bağışlar,
c)Düzenleyeceği etkinliklerden sağlanacak gelirler,
d)Birlikçe kurulabilecek ticari şirket ve işletmelerden elde edilecek gelirler,
e)Taşınır ve taşınmaz malların işletilmesinden ve kiraya verilmesinden elde edilecek gelirler,
f) Her türlü görsel, işitsel ve basılı yayın gelirleri,
g) Diğer meşru gelirler.

ÜYE AİDATLARI

MADDE -36: Birlik üyelerinden alınacak aidatlar, Giriş aidatı üyeliğe kabulde bir defaya mahsus olmak üzere alınır. Genel Kurulca belirlenir. Yıllık olarak Genel kurulca belirlenir. Aidatlar her yıl içinde defaten Birlik Merkezine ödenir.

GİDERLER (HARCAMALAR)

MADDE-37: Birlik gelirleri, Birlik amaçları doğrultusunda kullanılır. Mali takvim yılı ve bütçe dönemi 01 Ocak-31 Aralık tarihleri arasıdır. Öngörülen bütçe dışında hiçbir taahhüt ve harcama yapılamaz. Ancak; Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter, Birlik faaliyetlerinin aksamadan yürümesi için mevcut olan bütçeden yapılacak harcamalarda ve bu istikamette icap eden evrakların yönetim kurulu, ayrıca özelliği gereği bazı işlerin görülmesi için üyelerden ya da personelden bir veya birkaçına yahut teşkil edeceği bir komisyona sınırlı bir harcama yetkisi verebilir. Bu hallerde, belgelere müstenit yapılan masrafların ödenmesi yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Birlik amaçlan doğrultusunda harcama yapma zorunluluğu doğduğu takdirde, bütçedeki ödeneklere bağlı kalınmaksızın harcama yapmaya ve bütçede değişiklik yapmaya birlik yönetim kurulu yetkilidir.
Birlik organlarından yönetim kurulu asıl Üyeliklerine seçilenlere toplantıya katılmalarına karşılık genel kurul tarafından belirlenen ” Huzur Hakkı” adıyla bir ücret ödenir. Birlik merkezinde İdari ve Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışan personele de çalışmaları karşılığında yine yönetim kurulu tarafından belirlenen aylık ücret ödenir. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışına görevli olarak gidecek olanlara yol masrafları yemek ve otel masrafları belgelere dayalı olarak birlik tarafından ödenir.

ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLER

MADDE-38: Şube ve Temsilciliklerin Yapısı; Birlik gerekli gördüğü hallerde, “3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulmasına ilişkin kanun kapsamında gerekli izinler alınarak “amacı ile ilgili konuların takip ve halli için, ilgili ülke yasal düzenlemelerine uyun olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında, sürekli veya geçici şube ve temsilcilikler açabilir. Şube organları; şube üyelerinden oluşan, şube genel kurulu; biri sekreter beş asıl beş yedek üyeli şube yönetim kurulu; biri sözcü üç asıl üç yedekten oluşan şube denetleme kurulundan ibarettir. Şube Genel Kurulu, olağan toplantılarını, birlik genel kurul toplantısından en az üç ay önce bitirmek zorundadır. Şube ve temsilcilikler yönetmeliği, Birlik Yönetim Kurulunca’ hazırlanır.

BİRLİĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE-39: Birlik amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Birlik Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Birliğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve birliği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TUZUK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE-40: Genel Kurul, Birlik tüzüğünün değiştirilmesine her zaman karar verebilir.

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Tüzük değişiklik kararları, 3335 sayılı kanun kapsamında İçişleri Bakanlığınca onaylanması ile yürürlüğe girer.

KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

MADDE-41: İş bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, sırasıyla; işlemle ilgili ülke mevzuatı, uluslar arası tahkim hükümleri, TC Dernekler Kanunu ve yönetmelikleri ile Medeni Kanun hükümleri uygulanır.
Üyelerin mensup olduğu ülkeler arasında muhtemel kanun ihtilafında, merkez ülke mevzuatı uygulanır.

ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİK

MADDE-42: Birlik, ilgili mevzuat çerçevesinde amaçlarına uygun görülen uluslararası kuruluşlara Genel Kurul kararıyla üye olabilir veya üyelikten çekilebilir.
Bu konuya ilişkin Genel Kurul kararlarında toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu aranır.

BİRLİĞİN SONA ERMESİ

MADDE-43: Genel Kurul, Birliğin sona ermesine her zaman karar verebilir. Bu kararın verilebilmesi için, Genel Kurul Birlik Tüzüğüne göre Genel Kurul Toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3’ünün katılımı ile toplanır. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Birliğin feshi halinde malvarlığı, Kadın Hakları ile ilgili bir Birliğe devredilir. Birliğin feshi, Birlik Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Tasfiye işlemleri, Genel Kurul toplantısında son yönetim kurulu üyeleri arasından en çok oyu alarak seçilecek üç kişilik Tasfiye Kurulu tarafından sonuçlandırılır.

SORUMLULUK

MADDE-44: İş bu tüzüğün yürürlüğünden, Birlik Yönetim Kurulu sorumludur. Birlik üyelerinin faaliyet esnasında görevlerinden dolayı ortaya çıkan yasal istek ve sorumluluklarının garantisi ve sınırı, iş bu tüzük çerçevesindedir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

MADDE- 1: İlk Genel Kurul’da Birlik Organları oluşturulana kadar geçici yönetim (Birlik Kurucu Üyeleri) şu isimlerden oluşmaktadır:

1-Başkan Şükrü ÖZEK
2-Genel Sekreter Yalçın BAYAR
3-Başkan vekili Av. Ercan KINACI
4-Başkan Yardımcısı Fahrettin GÖKER
5-Sayman Mehmet TEKİN
6-Üye Songül İLHAN
7-Üye Burcu ŞİMŞEK
8-Üye Gülnur BAĞCI
9-Üye Azize BERBER
10-Üye Alparslan AVŞAR

GEÇİCİ YETKİLİLER

MADDE- 2: Birliğin Kuruluş aşamasında resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve yazışmaları yapmak ve Birlik ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek için Geçici Birlik Yönetim Kurulu tarafından, Kurucu Üyelerinden Yalçın BAYAR yetkili kılınmıştır.

Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği (USTEK) Statüsü; 44 (kırk dört) ana maddeden ibarettir.